July 3, 2020

ความคุ้มครองหลักของประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก ซ่อมเขาไม่ซ่อมเรา

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยบริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 จะรับผิดชอบไม่เกินวงเงินเอาประกันที่ระบุไว้ในตารางสัญญากรมธรรม์ ซึ่งค่าเสียหายนอกจากนั้นผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยตัวเอง ทั้งนี้วงเงินจำกัดความรับปิดชอบของบริษัทส่วนใหญ่สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อครั้ง

 

หายห่วงกับความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 จะคุ้มครองและรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ด้วยวงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท/คน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท/ครั้ง

 

ความคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย

ค่ารักษาพยาบาล

บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ด้วยจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/คน

 

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

บริษัทประกันภัยคุ้มครองและชดใช้การเอาประกันภัยเพิ่มของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร สำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า สายตา ถาวรสิ้นเชิง รวมถึงการทุพพลภาพถาวร โดยมีความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตาราง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/คน

 

การประกันตัวผู้ขับขี่

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุคู่กรณีถึงแก่ความตาย บริษัทประกันภัยจะคุ้มครองประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ทำประกันประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และตำรวจได้สอบสวนและคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดี ในจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง

 

ความคุ้มครองที่คุณเลือกได้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เปิดโอกาสให้เลือกแบบผู้ขับขี่ได้ เนื่องจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 มีรูปแบบกรมธรรม์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความสะดวกและตัวเลือกให้แก่ผู้เอาประกัน โดยสามารถแบ่งทางเลือกได้ถึง 4 แบบ ได้แก่

 

  1. แบบระบุชื่อผู้ขับขี่

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 แผนนี้มีเบี้ยประกันที่ถูกที่สุด เนื่องจากผู้เอาประกันต้องระบุชื่อและรายละเอียดผู้ที่มีส่วนรวมในการขับขี่รถคันเอาประกัน ซึ่งบริษัทจะคุ้มครองความรับผิดชอบความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีบุคคลที่ระบุชื่อในกรมธรรม์เป็นผู้ขับขี่เท่านั้น

 

  1. แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่

แผนนี้จะคุ้มครองความรับผิด และความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกัน ที่เกิดในระหว่างการใช้งานหรือการขับขี่ของบุคคลใด ๆ ก็ตาม โดยบุคคลนั้นต้องได้รับความยินยอมจากผู้อาประกันภัย รวมถึงผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยหรือไม่มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ด้วย ทั้งนี้ราคาค่าเบี้ยประกันภัยค่อนข้างแพงกว่าแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ เนื่องจากรถยนต์คันเอาประกันมีความเสี่ยงสูงกว่า แผนประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่นั่นเอง

 

3 และ 4 คือ แบบผู้ขับขี่อายุมากกว่า 25 และผู้ขับขี่อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป

แผนประกันทั้งสองแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ใด ๆ ที่ทราบช่วงอายุแน่นอน โดยผู้ขับขี่ใด ๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป หรือ 30 ปีขึ้นไป สามารถขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยได้ สำหรับแผนนี้ ประโยชน์ที่ได้จากการยืนยันอายุของผู้ขับขี่ร่วมท่านอื่น ๆ คือการได้รับค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกลงกว่าแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ รวมทั้งแผนประกันภัยนี้ไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดของผู้ขับขี่ร่วมท่านอื่น ๆ อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *